Vrienden van het Leonardus Hospice

Het Leonardus Hospice is een zelfstandige, financieel onafhankelijke stichting. Om de mogelijkheid tot gebruik van ons bijna-thuis-huis laagdrempelig te houden en onze gasten in deze periode een zo hoog mogelijke kwaliteit van het leven te garanderen, heeft onze stichting geld nodig.

De bijdragen van verzekeringen en eventuele eigen bijdrage van de gasten zijn niet kostendekkend.
Het hospice zoekt dan ook voortdurend naar aanvullende inkomsten zoals subsidies, donaties, legaten en sponsorgelden. De stichting Vrienden van het Leonardus Hospice ondersteunt het hospice daarin. Zij doneren zelf of zoeken naar sponsoren en donateurs voor met name de materiëlee voorzieningen en de begeleiding van de vrijwillegers. Deze onmisbare hulp geeft het Leonardus Hospice de persoonlijke ruimte voor iedere gast.

U kunt op onze donatiepagina eenvoudig een donatie doen.

Ons bankrekeningnummer is Rabo IBANnr. NL15 RABO 01286.73.389, t.n.v. Stichting Vrienden van het Leonardus Hospice, Hengelo(Ov.)

 

Naam: Stichting vrienden van het Leonardus Hospice.

Fiscaal nummer: 8172.60.420

Kvk nummer: 081529340000

Bezoekadres: Drilscholtenstraat 32, 7556 NP Hengelo

 

Doelstelling en activiteiten van de Vrienden.

De Stichting Leonardus Hospice maakt deel uit van het zorgaanbod van de Stichting Carintreggeland. Het hospice is een bijna-thuis-huis. Mensen die in de laatste fase van hun leven zijn, maar thuis niet meer verpleegd kunnen worden, vinden in het hospice een warme plaats, waar zij in een sfeer die zo dicht mogelijk bij hun thuissituatie ligt, in alle rust en waardigheid kunnen sterven. Een grote groep vrijwilligers begeleidt en verzorgt onze gasten in deze laatste moeilijke fase van hun leven.

Om de mogelijkheid tot gebruik van dit bijna-thuis-huis laagdrempelig te houden en de gasten van het hospice in deze moeilijke periode een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te garanderen, heeft het Leonardus Hospice veel geld nodig. Dit geldt ook voor de begeleiding en de training van onze in het hospice actieve vrijwilligers. Zonder hen kan het hospice niet bestaan. De gasten van het hospice betalen, als zij dat kunnen, voor huisvesting een beperkte eigen bijdrage. De subsidies van de overheid en de bijdragen van verzekeringen en de eigen bijdragen van de gasten zijn niet kostendekkend. De Stichting Vrienden van het Leonardus Hospice stelt zich ten doel fondsen te verwerven om de activiteiten van het Leonardus Hospice in brede zin te ondersteunen.

Hiermee ondersteunt zij de in het hospice actieve vrijwilligers en draagt indien nodig bij aan de materiële voorzieningen van het hospice. Hierbij hoort ook de aankleding van de verschillende verblijfsruimten en de instandhouding daarvan. De Stichting Vrienden wil daardoor een bijdrage leveren aan een goede en plezierige woonomgeving binnen het hospice. Daardoor kan de toegang tot het hospice voor de gasten laagdrempelig blijven en kan het Leonardus Hospice iedere gast de noodzakelijke persoonlijke ruimte en zorg bieden.

 

Het werk dat de Stichting Vrienden van het Leonardus Hospice doet.

1. De Stichting Vrienden beheert de uit donaties, legaten en op andere wijze verworven fondsen en is daarnaast ook actief op zoek naar mogelijke financiële bronnen.

2. De manier waarop stichting Vrienden geld werft. De Vrienden werven fondsen door het zoeken van sponsors en donateurs, De donaties kunnen eenmalig zijn, jaarlijks of door een schenking in natura. Verder werven de Vrienden fondsen door contacten met maatschappelijke organisaties, kerkelijke instellingen, het plaatselijke bedrijfsleven en de plaatselijke serviceclubs. Voorts proberen de Vrienden door samen met de leiding of enkele vrijwilligers van het hospice deel te nemen aan informatieavonden of andere wervende bijeenkomsten de bekendheid van het hospice te vergroten en mogelijk financiële steun te verwerven. De Vrienden zorgen voor een goed contact met allen die een schenking doen door middel van een bedankbrief en de halfjaarlijkse Nieuwsbrief.

3. Het beheer van het vermogen van de Vrienden van het Leonardus Hospice.De Stichting heeft twee rekeningen bij de Rabobank, een lopende rekening en een spaarrekening. Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door de penningmeester. Deze doet bij elke statutaire bestuursvergadering – vier keer per jaar – verslag van de financiële stand van zaken. Aan het eind van elk kalenderjaar zorgt hij voor een financieel jaarverslag.

4. De besteding van het vermogen van de Vrienden van het Leonardus Hospice. De door de donateurs geschonken gelden worden gebruikt voor: Training, begeleiding en ondersteuning van de in het hospice actieve vrijwilligers. Incidentele materiële voorzieningen in en om het huis en de tuin. Voor het hospice noodzakelijk drukwerk, folders, Nieuwsbrief. In zeer bijzondere gevallen ter aanvulling op de bijdrage van de gasten. Gelden uit andere bronnen, b.v. acties, kunnen breder worden ingezet. De fondsen worden niet gebruikt voor de huur van het gebouw en salarissen.

 

Bestuur.

Het bestuur was in 2016 als volgt samengesteld:

Voorzitter- Leo Geilenkirchen, Boekelo

Penningmeester – Wim Hegeman, Hengelo

Algemeen bestuurslid secretaris– Gerry Peuling-Wegereef, Hengelo.

Algemeen bestuurslid – Hilda van der Wagen, Hengelo

Algemeen bestuurslid – Ruud Marres, Hengelo.

Algemeen bestuurslid – Gerard Oosterhout, Hengelo

De bestuursleden van de Vrienden krijgen geen vergoeding.

 

Jaarverslag 2015.

Samenstelling van het bestuur.

De plaats van Theo Tacke werd eind 2015 ingenomen door Gerard Oosterhout, jarenlang als huisarts de buurman van het hospice en daarom zeer vertrouwd met de gang van zaken in het hospice. Voor het bestuur een welkome aanwinst gezien de vele kontakten die hij heeft in de Hengelose gezondheidszorg.

Op termijn zal er een nieuwe vacature ontstaan omdat Jan Hondebrink te kennen heeft gegeven dat hij zich binnen afzienbare termijn wil terugtrekken als penningmeester. Voor hem zoeken wij nog een opvolger.

 

Vergaderingen en contacten.

Het bestuur vergaderde elk kwartaal in voltallige samenstelling.Het bestuur had geregeld contact met mevrouw Silvia Hoek, als manager van Carintreggeland verantwoordelijk voor ons hospice. Daarin kwamen met name aan de orde de financiën van het hospice en de toekomstige positie van het hospice binnen de organisatie van Carintreggeland. Een belangrijk gesprekspunt hierbij was de ingrijpende verandering in de zorg en de nog onduidelijke gevolgen daarvan voor het hospice. De scheiding van wonen en zorg, de functie van het wijkteam en de bezuinigingsronde ten gevolge waarvan ook Carintreggeland een deel van het budget zal moeten inleveren. Enkele leden van het bestuur hadden op ditzelfde thema ook contact met mevrouw Mengerink, aftredend bestuursvoorzitter van Carintreggeland en bestuursvoorzitter van de Stichting Leonardus Hospice.

Ook hadden wij geregeld overleg met de twee coördinatoren over grote en kleine zaken. De Vrienden hadden in dit opzicht een duidelijk ondersteunende functie. Enkele leden van het bestuur bezochten ook enkele malen de vrijwilligersvergaderingen. Zinvolle bijeenkomsten met een verhelderend instructief gedeelte en levendige discussies over grote en kleine vragen en problemen. Bij deze vergaderingen bleek de grote betrokkenheid van de vrijwilligers bij hun hospice. Helaas was er ook dit jaar nog een groot aantal zieken onder de vrijwilligers. Het bestuur zorgde voor een bloemetje met de beste wensen voor hun gezondheid.

Ter afsluiting van het jaar was er een gezellige kerstbijeenkomst waarbij het bestuur zorgde voor een kleine blijk van waardering voor de vrijwilligers.

 

Donaties.

Wij hadden dit jaar negen vaste donateurs. Daarnaast ontvingen we donaties uit verschillende hoek, kerkelijke genootschappen en andere maatschappelijke organisaties. Iedere donateur bedankten wij met een bedankkaart of een brief. Van sommige schenkingen was het adres moeilijk te achterhalen omdat de bankafschriften daar geen informatie over geven.

Bijzonder blij waren wij mét de vrijwilligers van het hospice met een donatie € 4900 van de professor Muntendamprijs, een bijdrage bedoeld om de scholing van de vrijwilligers te professionaliseren. Een basistraining van 5 dagdelen voor startende vrijwilligers, uitgevoerd door de VPTZ. En vervolgens twee thema-ochtenden voor alle vrijwilligers, ook verzorgd door de VPTZ.

 

Beleidsplan 2016.

De veranderingen in de zorg worden ook in het hospice merkbaar. Het hospice valt als Bijna-thuis-huis buiten de voorzieningen van de Zorgwet en is voor zijn financiën volledig afhankelijk van de vrijwilligers-subsidie van VWS, die maar een gedeelte van de kosten dekt. De gasten betalen daarnaast, voor zover mogelijk, voor hun verblijf een bedrag per dag. De basisverzekering vergoedt niets, tenzij de gast een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Dit is uiteraard lang niet altijd het geval. Zorg moet als extramurale voorziening in principe worden verleend door de wijkverpleging. Bij elkaar is dit alles niet kostendekkend. De grootste knelpunten zijn nog steeds de huisvesting en de kosten van de invulling van de nachtdienst.

Onder de hoede van Carintreggeland is het tot nu toe steeds gelukt een passende oplossing te vinden voor de meest knellende problemen, maar door de bezuinigingen en veranderingen in de zorg wordt dit steeds moeilijker. Er zal ook dit jaar een intensieve discussie worden gevoerd over de toekomst van het hospice. Kan het een zelfstandig organisatie blijven of wordt het hospice geïntegreerd in het zorgaanbod van Carintreggeland. En wat betekenen eventuele veranderingen voor de financiering en de huisvesting van het hospice? De Vrienden zullen naar vermogen een bijdrage leveren aan deze discussie.

In het verlengde van dit alles moet er gestreefd worden naar meer structurele vormen van sponsoring. Met de verworven gelden worden activiteiten ten bate van de vrijwilligers betaald en de noodzakelijke voorzieningen in en om het hospice geheel of gedeeltelijk gefinancierd. Het hospice zit op dit moment nog goed in de materiële voorzieningen. De Vrienden hebben daaraan in de loop der jaren het nodige bijgedragen. We hebben in het afgelopen jaar geld kunnen reserveren voor noodzakelijke vernieuwingen. Onder andere zijn twee bedden met matrassen en een aantal stoelen in de huiskamer aan vervanging toe. Kostbare uitgaven door de Vrienden gefinancierd. De aanschaf hiervan is nog even uitgesteld in afwachting van de ontwikkelingen rond de huisvesting van het hospice.

Verder zullen wij ook in 2016 de nodige activiteiten ten bate van de vrijwilligers ondersteunen zoals wij dat ook de afgelopen jaren hebben gedaan zoals trainingsbijeenkomsten, een gezellig samenzijn met een attentie, een filmvoorstelling. Voorts bieden de Vrienden soms een luisterend oor bij vragen en problemen van de vrijwilligers.

Een belangrijk actiepunt in 2016 zal de aanvulling of mogelijke uitbreiding zijn van het bestuur. Er komt een vacature. En daarnaast is het misschien afhankelijk van de ontwikkelingen nodig enige externe deskundigheid aan te trekken.

Ten slotte blijft de noodzaak bestaan de Vrienden en het hospice een wat bredere bekendheid en een bredere basis in de Hengelose gemeenschap te geven. Veel mensen horen er pas van als een familielid of kennis in het hospice te gast mag zijn. We zouden echter erg blij zijn met wat meer support vanuit het Hengelose bedrijfsleven, vooral in de structurele ondersteuning van het hospice.

Leo Geilenkirchen

Voorzitter

 

BALANS ACTIVA

  

Liquide middelen

31-12-2015

€45.867

31-12-2014

€35.575

BALANS PASSIVA

 

 

Vermogen

31-12-2015

€45.867

31-12-2014

€35.575

BATEN EN LASTEN

 

 

Donaties

31-12-2015

€13.240

31-12-2014

€10.254

Vrijwilligers

€3.049

€3.794

Drukkosten

€ ----

€2.282

Bijdrage niet-betalende gasten

€1.015 

Diversen

€576

€1.789

Totaal kosten

€4.640

€7.865

RESULTAAT

€8.292€2.389