Vrienden van het Leonardus Hospice

Het Leonardus Hospice is een zelfstandige, financieel onafhankelijke stichting. Om de mogelijkheid tot gebruik van ons bijna-thuis-huis laagdrempelig te houden en onze gasten in deze periode een zo hoog mogelijke kwaliteit van het leven te garanderen, heeft onze stichting geld nodig.

De bijdragen van verzekeringen en eventuele eigen bijdrage van de gasten zijn niet kostendekkend.
Het hospice zoekt dan ook voortdurend naar aanvullende inkomsten zoals subsidies, donaties, legaten en sponsorgelden. De stichting Vrienden van het Leonardus Hospice ondersteunt het hospice daarin. Zij doneren zelf of zoeken naar sponsoren en donateurs voor met name de materiëlee voorzieningen en de begeleiding van de vrijwillegers. Deze onmisbare hulp geeft het Leonardus Hospice de persoonlijke ruimte voor iedere gast.

U kunt op onze donatiepagina eenvoudig een donatie doen.

Ons bankrekeningnummer is Rabo IBANnr. NL15 RABO 01286.73.389, t.n.v. Stichting Vrienden van het Leonardus Hospice, Hengelo(Ov.)
 

Naam: Stichting vrienden van het Leonardus Hospice.

Fiscaal nummer: 8172.60.420
Kvk nummer: 081529340000
Bezoekadres: Drilscholtenstraat 32, 7556 NP Hengelo
 

Doelstelling en activiteiten van de Vrienden.

De Stichting Leonardus Hospice maakt als zelfstandige stichting deel uit van het zorgaanbod van de Stichting Carintreggeland. Het hospice is een bijna-thuis-huis. Mensen die in de laatste fase van hun leven zijn, maar thuis niet meer verpleegd kunnen worden, vinden in het hospice een warme plaats, waar zij in een sfeer die zo dicht mogelijk bij hun thuissituatie ligt, in alle rust en waardigheid kunnen sterven. Een grote groep vrijwilligers begeleidt en verzorgt onze gasten in deze laatste moeilijke fase van hun leven. Zij worden daarbij ondersteund door een zorgteam van gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden.

Om de mogelijkheid tot gebruik van dit bijna-thuis-huis laagdrempelig te houden en de gasten van het hospice in deze moeilijke periode een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te garanderen, heeft het Leonardus Hospice veel geld nodig.

Dit geldt ook voor de begeleiding en de training van onze in het hospice werkzame vrijwilligers. Zonder hen kan het hospice niet bestaan.

De gasten van het hospice betalen, als zij dat kunnen, voor huisvesting een beperkte eigen bijdrage. De subsidies van de overheid en de bijdragen van verzekeringen en de eigen bijdragen van de gasten zijn niet kostendekkend.
 

De Stichting Vrienden van het Leonardus Hospice stelt zich ten doel fondsen te verwerven om de activiteiten van het Leonardus Hospice in brede zin te ondersteunen.

Hiermee ondersteunt zij de in het hospice actieve vrijwilligers en draagt indien nodig bij aan de materiële voorzieningen van het hospice. Hierbij hoort ook de aankleding van de verschillende verblijfsruimten en de instandhouding daarvan. De Stichting Vrienden wil daardoor een bijdrage leveren aan een goede en plezierige woonomgeving binnen het hospice.

Daardoor kan de toegang tot het hospice voor de gasten laagdrempelig blijven en kan het Leonardus Hospice iedere gast de noodzakelijke persoonlijke ruimte en zorg bieden.
 

Het werk dat de Stichting Vrienden van het Leonardus Hospice doet.

1.De Stichting Vrienden beheert de uit donaties, legaten en op andere wijze verworven fondsen en is daarnaast ook actief op zoek naar mogelijke financiële bronnen.

2. De manier waarop stichting Vrienden geld werft.
De Vrienden werven fondsen door het zoeken van sponsors en donateurs, De donaties kunnen eenmalig zijn, jaarlijks of door een schenking in natura. Verder werven de Vrienden fondsen door contacten met maatschappelijke organisaties, kerkelijke instellingen, het plaatselijke bedrijfsleven en de plaatselijke serviceclubs.
Voorts proberen de Vrienden door samen met de leiding of enkele vrijwilligers van het hospice deel te nemen aan informatieavonden of andere wervende bijeenkomsten de bekendheid van het hospice te vergroten en mogelijk financiële steun te verwerven.
De Vrienden zorgen voor een goed contact met allen die een schenking doen door middel van een bedankbrief en de jaarlijkse Nieuwsbrief.

3. Het beheer van het vermogen van de Vrienden van het Leonardus Hospice.
De Stichting heeft twee rekeningen bij de Rabobank, een lopende rekening en een spaarrekening. Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door de penningmeester. Deze doet bij elke statutaire bestuursvergadering – vier keer per jaar – verslag van de financiële stand van zaken. Aan het eind van elk kalenderjaar zorgt hij voor een financieel jaarverslag.

4. De besteding van het vermogen van de Vrienden van het Leonardus Hospice.
De door de donateurs geschonken gelden worden gebruikt voor:
Training, begeleiding en ondersteuning van de in het hospice actieve vrijwilligers.
Incidentele materiële voorzieningen in en om het huis en de tuin.
Voor het hospice noodzakelijk drukwerk, folders, Nieuwsbrief.
In zeer bijzondere gevallen ter aanvulling op de bijdrage van de gasten.
Gelden uit andere bronnen, b.v. acties, kunnen breder worden ingezet.
De fondsen worden niet gebruikt voor de huur van het gebouw en salarissen.
 

Jaarverslagen

Hier vindt u de jaarverslagen van de Stichting Leonardus Hospice:

Jaarverslag 2017 (pdf)